Umów konsultację z ekspertem
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Kancelaria DPLM Łukasz Markowski Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, udziela wsparcia podczas wypełniania obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych, w szczególności świadczy usługi w zakresie:

 1. identyfikacji obszarów działalności podatnika/realizowanych zdarzeń gospodarczych, które będą podlegały obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych (audyt dotyczący obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych);
 2. sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych, realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 3. sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów obowiązanych;
 4. asysty podczas raportowania organom podatkowym informacji nt. realizowanych transakcji kontrolowanych;
 5. obsługi sporów z organami podatkowymi w zakresie związanym z transakcjami kontrolowanymi (reprezentacja na poziomie postępowań kontrolnych, postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi).

Wskazane powyżej czynności obejmują również swym zakresem zarówno transakcje handlowe, transakcje prywatne jak również wszelkie zdarzenia restrukturyzacyjne jakie dotychczas wystąpiły u Podatnika.

 

Nasza reakcja na zmiany przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych

Mając na uwadze rewolucyjne zmiany przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych, jakie weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2019 r., DPLM zapewnia również asystę podczas projektowania i wdrażania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym:

  • aktywne uczestniczenie podczas uzgadniania warunków i implementacji transakcji kontrolowanej;
  • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji związanej z transakcją kontrolowaną (w szczególności zapewnienie projektów umów, zamówień, etc.);
  • dobór metod weryfikacji i zasad wyznaczania ceny transferowej w transakcji kontrolowanej;
  • wyznaczanie rynkowego poziomu wynagrodzenia podmiotu powiązanego w transakcji kontrolowanej (wdrożenie zasad jego kalkulacji).

 

Gdzie leży problem?

Przepisy ustaw podatkowych nakładają na Podatników obowiązek dokumentowania spełniających określony pułap istotności kontrolowanych transakcji jednorodnych, realizowanych z podmiotami powiązanymi (osobowo lub kapitałowo) oraz z podmiotami mającymi siedzibę w jednym z państw uznanych przez polskie prawodawstwo za tzw. „raj podatkowy”.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ciężar wykazania „rynkowości” transakcji kontrolowanych i innych zdarzeń gospodarczych realizowanych z podmiotami powiązanymi spoczywa w szczególności na Podatniku, który został zobowiązany do:

 1. sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 2. sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych;
 3. przedłożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych (TPR);
 4. przedłożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Lokalna dokumentacja cen transferowych jako podstawowy element dokumentacji podatkowej cen transferowych w ujęciu ogólnym powinna składać się z czterech niżej wymienionych elementów:

 1. opisu podmiotu zobowiązanego do jej sporządzenia (element podmiotowy dokumentacji);
 2. opisu transakcji kontrolowanej podlegającej dokumentacji – tzw. analiza funkcjonalna (element przedmiotowy dokumentacji);
 3. analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych, albo
  • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane – w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 4. informacji finansowe (element przedmiotowy).

 

Newralgiczne punkty

Zgodnie z naszymi dotychczasowymi obserwacjami oraz doświadczeniami – najbardziej newralgicznym elementem procesu sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontynuowanych są dla Podatników:

 1. wewnętrzna identyfikacja metody ustalania cen transferowych (szczególnie w przypadku transakcji kontrolowanych realizowanych z zagranicznymi podmiotami dominującymi) jak również 
 2. wewnętrzna identyfikacja danych porównawczych oraz
 3. przeprowadzenie zgodnej ze standardami analizy porównawczej.

 

Źródła zaistniałych problemów można doszukiwać się m. in. w:

 

 • dynamicznie zmieniających się przepisach dotyczących cen transferowych (na poziomie krajowym) jak również międzynarodowych wytycznych w tym zakresie;
 • problemów komunikacyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi realizującymi transakcje kontrolowane (niepełna wymiana informacji co do sposobu wyznaczania cen transakcyjnych);
 • wieloletniej ciągłości i kontynuowania transakcji kontrolowanej bez dostosowywania jej warunków do zaktualizowanych wymogów ustawowych. 

 

 

Jakie formy wsparcia zapewnia DPLM w zakresie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych?

Zespół DPLM posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie realizowania obowiązków związanych z cenami transferowymi:

 1. identyfikacji zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu (w tym identyfikacji uprawnień do zwolnienia danej transakcji z obowiązków sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych);
 2. klasyfikacji transakcji pod kątem listy transakcji kontrolowanych wymienionych w aktach wykonawczych;
 3. sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym:
  1. analiz porównawczych oraz
  2. analiz zgodności;
 4. sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych;
 5. projektowaniu oraz wdrażaniu transakcji kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w sposób zgodny z regulacjami dotyczącymi cen transferowych oraz
 6. reprezentacji bądź aktywnej asysty udzielanej Podatnikom podczas prowadzonych przez organy podatkowe kontroli i postępowań, obejmujących materię cen transferowych.

 

Nasze doświadczenia

Nasze doświadczenia obejmują zarówno:

 1. realizację kompleksowych projektów, wychodzących od zaprojektowania oraz wdrożenia polityki cen transferowych, a zakończonych sporządzeniem kompletnej dokumentacji podatkowej wraz z zaraportowaniem informacji o cenach transferowych właściwym organom podatkowym jak również
 2. sporządzanie dokumentacji podatkowej wraz z analizami porównawczymi dla wybranych transakcji kontrolowanych w wybranych latach podatkowych.

 

Odbiorcami usług DPLM w zakresie dokumentacji cen transferowych są zarówno polskie grupy kapitałowe, jak również podmioty polskiego prawa handlowego będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od badania istniejącego stanu faktycznego (audyt) poprzez rekomendację rozwiązań ograniczających ryzyka podatkowe, a na sporządzeniu kompletnej dokumentacji skończywszy (obejmującej zarówno zdarzenia z lat ubiegłych jak i transakcje bieżące). W efekcie połączenia naszych doświadczeń oraz bezpośredniego zaangażowania w procesy biznesowe naszych Klientów otrzymują oni realną wartość dodaną (przy jednoczesnym zachowaniu ustalonych pierwotnie terminów realizacji).

Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości bądź też intencji poznania naszej oferty i referencji.