Umów konsultację z ekspertem
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Kancelaria DPLM Łukasz Markowski Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów świadczy usługi w zakresie:

 • projektowania oraz wdrażania planów restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • doradztwa transakcyjnego, obejmującego zarówno procesy nabycia jak i zbycia aktywów.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw i doradztwo transakcyjne

Idea restrukturyzacji to poważny krok ku poprawie sytuacji przedsiębiorstwa. Prowadzenie działalności gospodarczej co do zasady wiąże się z szerokim spektrum ryzyk (zarówno na poziomie publicznoprawnym jak i w zakresie relacji biznesowych). Zasada ta obowiązuje bez względu na przedmiot prowadzonej działalności jak i jej rozmiar. Obecne, nie do końca stabilne gospodarczo, czasy wyłącznie potęgują istniejące od zawsze zagrożenia. Istotne jest zatem wypracowanie skutecznej struktury prowadzonego biznesu, tworzącej swego rodzaju tarczę ochronną dla najcenniejszych aktywów oraz pozwalającą na:

 • płynne i niskokosztowe „wyjście” z przedsięwzięcia lub jego ograniczenie;
 • przekazanie aktywów bądź ich części sukcesorom lub partnerom biznesowym.

DPLM wzmacniając praktykowaną zasadę partnerstwa biznesowego oraz odpowiadając na potrzeby Klientów zapewnia wsparcie w zakresie modelowania oraz implementacji projektów restrukturyzacyjnych prowadzonego przedsiębiorstwa bądź też posiadanych aktywów oraz doradza podczas realizacji transakcji majątkowych.

Bezpieczne i stabilne rozwiązania

Domeną DPLM jest nastawienie na identyfikację rozwiązań bezpiecznych, stabilnych oraz zapewniających maksymalne możliwości decyzyjne po stronie Klienta. Dążymy również do tego, by przedsiębiorcy posiadali i byli świadomi możliwości asekuracyjnych (instrumenty wczesnego reagowania) przed zaistnieniem jakichkolwiek problemów i zagrożeń dla prowadzonego biznesu. Zapewniamy wieloaspektowe doradztwo biznesowe, obejmujące swym zakresem m. in. ochronę majątku, dywersyfikację ryzyka związanego z działalnością gospodarczą oraz wsparcie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.

W zależności od potrzeb Klientów – projektowany model restrukturyzacji kapitałowej i/lub majątkowej przedsiębiorstwa, jak również świadczone doradztwo transakcyjne może być ukierunkowane w szczególności na:

  • uzyskanie efektywności ekonomicznej (zarządzanie należnościami, optymalizacja kosztowa) oraz fiskalnej;
  • ograniczenie, dywersyfikację bądź wykluczenie ryzyk gospodarczych (zarówno fiskalnych jak i prywatnoprawnych);
  • redukcję zadłużenia lub ochronę przed niewypłacalnością;
  • zapewnienie transparentności i przejrzystości prowadzonych przedsięwzięć biznesowych;
  • realokację posiadanych aktywów poza terytorium RP;
  • anonimizację prowadzonych przedsięwzięć biznesowych;
  • ochronę wartościowych aktywów;
  • wypracowanie zasad sukcesji przedsiębiorstw w przypadku firm rodzinnych.

Projektowanie oraz wdrażanie planów restrukturyzacji przedsiębiorstw

Bogate doświadczenie personelu DPLM oraz współpracujących partnerów pozwala nam na wdrażanie rozwiązań, które pozwalają na efektywne ekonomicznie, bezpieczne oraz legalne zarządzanie składnikami majątku. Projekty restrukturyzacyjne dla przedsiębiorstw mogą zostać zainicjowane zarówno poprzez:

 • odpowiedź na bezpośrednio zgłoszone zapotrzebowanie Klienta bądź też
 • przedstawienie wniosków i konkluzji wyciągniętych podczas realizacji innej z usług, w szczególności przygotowywania dokumentacji cen transferowych, doradztwa COVID-19 oraz przeprowadzonych audytów podatkowych.

Niejednokrotnie wdrażane przez nas projekty restrukturyzacyjne pozwalają na osiągnięcie przez przedsiębiorstwa legalnych i nie pozostających w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego – oszczędności podatkowych. Naszym nadrzędnym celem jest jednak zapewnienie Klientom najwyższego stopnia bezpieczeństwa, w konsekwencji czego dbamy o ich świadomość oraz wskazujemy najdrobniejsze szczegóły proponowanych rozwiązań, które mogą zostać uznane przez administrację skarbową za „wrażliwe”.

Doradztwo transakcyjne

DPLM zapewnia swoim Klientom doradztwo podczas realizacji oraz koordynację procesów sprzedaży lub zakupu całych przedsiębiorstw bądź też pojedynczych, wartościowych aktywów. W większości przypadków usługa doradztwa transakcyjnego rozpoczyna się identyfikacją

 • interesujących naszych Klientów aktywów albo
 • podmiotów, które wyrażają zainteresowanych nabyciem aktywów Klienta (np. nieruchomości gruntowe przeznaczone pod inwestycje deweloperskie);
 • inwestorów wyrażających zainteresowanie uczestnictwem we wspólnym przedsięwzięciu z Klientem (np. uczestnictwo kapitałowe).

Pierwszy etap projektu z zakresu doradztwa transakcyjnego obejmować może w szczególności:

 • przygotowanie niezbędnej z punktu widzenia Klienta dokumentacji (m. in. memoranda informacyjne, celem przekazania ich potencjalnym kontrahentom);
 • wstępne oszacowanie:
  • wartości rozpoczynanego projektu oraz realnych korzyści w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej;
  • „warunków brzegowych” oczekiwanej kooperacji;
 • wypracowanie struktury prawno-podatkowej planowanego przedsięwzięcia (np. wydzielenie części przedsiębiorstwa, propozycja podmiotu lub grupy podmiotów przeznaczonych do realizacji wspólnego przedsięwzięcia);
 • określenie grupy docelowej potencjalnych kooperantów;
 • inicjację kontaktu z potencjalnymi kooperantami.

Kooperacja na poziomie doradztwa transakcyjnego rozpoczęta poprzez odnalezienie potencjalnych nabywców, podmiotów zbywających aktywa lub inwestorów kontynuowana jest do momentu osiągnięcia pierwotnie założonych celów i obejmuje:

 • wsparcie prawne oraz podatkowe na etapie kształtowania oraz finalizacji transakcji;
 • aktywne uczestnictwo w negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami Klientów;
 • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcyjnego (w oparciu m. in. o szacowanie wartości rynkowej realizowanego projektu oraz realnych korzyści w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej);
 • wsparcie doradcze i prawne w zakresie zapewnienia ciągłości przejmowanego biznesu (koordynacja przejmowania uprawnień przez Klienta nabywającego aktywa).

Minimalizacja kosztów i oszczędność czasu

Reasumując – DPLM prowadząc projekt transakcyjny – dąży do tego, by podczas projektowania struktury transakcji i formułowania pełnej dokumentacji z nią związanej, szeroko rozumiane interesy Klientów zostały zabezpieczone w sposób jak najpełniejszy. Wsparcie obejmuje wszystkie etapy transakcji oraz jest ukierunkowane na minimalizację kosztów czasowych oraz ekonomicznych. Wszechstronność i doświadczenie naszych partnerów, a także nastawienie na rezultat podejmowanych czynności pozwalają na dostarczenie odbiorcom wartościowego i „uszytego na miarę” produktu, który oprócz czynności stricte doradczych zapewnia realne wsparcie wykonawcze (zarządzanie projektem).

Otwartość, wieloletnie doświadczenie w efektywnej realizacji projektów skategoryzowanych jako tzw. „sprawy trudne” pozwala nam na podejmowanie się i prowadzenie wymagających procesów transakcyjnych. Nasze dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu procesów transakcyjnych spełniły oczekiwania naszych Klientów oraz pozwoliły na wykreowanie dla nich realnej wartości dodanej. Nie będzie zatem przesadzone postawienie tezy, że DPLM posiada specjalizację w efektywnym prowadzeniu zadań specjalnych.