Umów konsultację z ekspertem
Łukasz Markowski

doradca podatkowy

Odpowiadając na sygnalizowane wątpliwości co do zakresu i zasad ubiegania się o wsparcie zapewnione przedsiębiorstwom obarczonym negatywnymi skutkami pandemii COVID-2019 – DPLM oferuje profesjonalne doradztwo oraz:

 • prezentuje poniżej w skrótowej formie ogólne reguły i założenia realizacji programu pomocowego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR);
 • zapewnia Klientom wsparcie doradcze:
  • podczas identyfikacji kryteriów umożliwiających zakwalifikowanie się do ubiegania się o pomoc zapewnianą przez PFR;
  • poprzez analizę wszystkich pozytywnych i negatywnych skutków otrzymania wsparcia, a także wskazanie rozwiązań alternatywnych;
  • na każdym etapie realizacji pomocy przyznawanej przez PFR (począwszy od złożenia wniosku, a zakończywszy na jego efektywnym rozliczeniu).

Profesjonalne doradztwo: jakie są przesłanki do uzyskania pomocy w związku z empidemią COVID-19?

W momencie epidemii COVID-19 profesjonale doradztwo prawne prawne staje się bardzo cenne. Warto pamiętać, że samo spełnienie przez przedsiębiorstwo przesłanek do ubiegania się o „finansowanie kryzysowe” z PFR nie daje zupełnej odpowiedzi na to czy korzystanie z tego typu pomocy jest racjonalne. Co więcej – otrzymanie pewnej odpowiedzi na pytanie „co dalej?”, tj.:

 • czy skorzystać ze wsparcia i kontynuować działalność w niezmienionym zakresie (przy wykorzystaniu środków pomocowych dystrybuowanych przez PFR);
 • czy zredukować rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej bez wykorzystania wsparcia, o którym mowa powyżej;
 • czy też dokonać restrukturyzacji prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,

nie jest możliwe z uwagi na istotny poziom niepewności towarzyszący decyzjom, które będą musiały zostać podjęte w najbliższym czasie. Zadaniem DPLM jako niezależnego eksperta jest nie tylko doprowadzenie do uzyskania finansowania przez przedsiębiorcę, ale przede wszystkim trzeźwe rozważenie zasadności takich działań (przy uwzględnieniu m. in. prognoz branżowych, skali strat generowanych przez przedsiębiorstwo oraz istniejących rozwiązań alternatywnych).

Zasady udzielania wsparcia przez PFR

Program pomocowy szacowany jest na wartość 100 mld PLN, a jego beneficjentami  mają zostać przede wszystkim polskie przedsiębiorstwa. Celem nadrzędnym programu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz kompensacja szkód powstałych w wyniku pandemii COVID-19. 

Finansowanie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w ramach programu pomocowego PFR jest dostępne w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji wypłacanych za pośrednictwem wybranych banków, natomiast finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje finansowanie dłużne jak również wsparcie w utrzymaniu przedsiębiorstw poprzez m. in. zaangażowanie kapitałowe.

Doradztwo związane z COVID-19: wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

W związku z pandemią COVID-19 program pomocowy PFR zakłada m. in. wsparcie finansowe w postaci częściowo zwrotnych subwencji dla mikro przedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców. Doradzamy, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej.

Kryteria podmiotowe dla przedsiębiorstw chcących skorzystać z programu pomocowego:

 • Mikrorzedsiębiorcy, tj. podmioty zatrudniające co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracowników, wykazujące roczny obrót lub sumę bilansową w wysokości nieprzekraczającej równowartości 2 mln EUR;
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), tj. podmioty, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, wykazujące roczny obrót w wysokości nieprzekraczającej równowartości 50 mln EUR lub wykazujące sumę bilansową w wysokości nieprzekraczającej równowartości 43 mln EUR;
 • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • brak toczącego się względem przedsiębiorcy postępowania upadłościowego, postępowania likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego;
 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach programu pomocowego PFR powinien posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wyjątkiem od zasady jest zobowiązanie beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia finansowania);
 • konieczność prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • konieczność braku zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania (nie dotyczy sytuacji, w której zobowiązania zostały rozłożone na raty lub odroczone).
 • przedmiotem działalności przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie z programu pomocowego PFR nie może być: 
 • produkcja i handel bronią oraz amunicją; 
 • dostarczanie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 
 • obszar wątpliwy z powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji
  i dystrybucji wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków odurzających.

Warunki finansowania

Instrumentem finansowym programu pomocowego są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
 • spłatę kredytów (możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji).

Co do zasady – otrzymane środki nie będą mogły służyć finansowaniu rozliczeń z podmiotami powiązanymi (zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa).

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego, w tym warunki zwrotów oraz potencjalnych umorzeń, określać będzie umowa subwencji z PFR.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Wysokość środków, jakie można uzyskać z programu pomocowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Wartości prezentują się następująco: 

Mikroprzedsiębiorstwa

W ramach programu wparcia finansowego maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Natomiast bazowa kwota subwencji uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikro przedsiębiorcy i może wynieść maksymalnie 324 tys. PLN (według szacunków PFR – średnio 70-90 tys. PLN).

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach programu pomocowego dla MŚP obliczana będzie jako procent wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75% (z tym zastrzeżeniem, że nie będzie ona mogła przekroczyć pułapu maksymalnego na poziomie 3,5 mln PLN). 

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln PLN, szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln PLN dla jednego przedsiębiorstwa, jednakże maksymalnie do 3,5 mln PLN.

Zasady zwrotu subwencji (warunki częściowego umorzenia zobowiązania względem PFR)

Mikroprzedsiębiorstwa

Subwencja finansowa, którą otrzymał mikro przedsiębiorca może być umorzona do wysokości 75% po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia jej wypłaty, na niżej określonych warunkach: 

 • 25% wartości subwencji, z uwagi na sam fakt kontynuowania działalności przez 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • pozostałe 50% wartości subwencji – w zależności od utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy (w przypadku utrzymania albo zwiększenia poziomu średniego zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego – 50% subwencji ulega umorzeniu, natomiast w sytuacji, gdy zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu udział procentowy zwracanej subwencji będzie odpowiednio i proporcjonalnie wyższy). 

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji skutkuje obowiązkiem jej zwrotu w 100%. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Subwencja finansowa, którą otrzymał mikro przedsiębiorca może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej wypłaty.

Subwencja będzie zwracana do PFR w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia jej przyznania:

 • w wysokości 25% wartości subwencji – bezwarunkowo oraz
 • w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez przedsiębiorcę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
  • dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
  • dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
  • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów, oraz
 • w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:
  • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji;
  •  od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji;
  • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% subwencji.

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji skutkuje obowiązkiem jej zwrotu w 100%. 

Doradztwo związane z COVID-19 – jak wygląda rządowe wsparcie dla dużych przedsiębiorstw?

Program pomocy PFR zakłada odrębne zasady udzielania wsparcia finansowego dla dużych przedsiębiorstw. Warunki uprawniające do skorzystania z programu pomocy związanego z COVID-19 mają szerszy zakres niż w przypadku pozostałych podmiotów uprawnionych.

Kryteria podmiotowe dla przedsiębiorstw chcących skorzystać z programu pomocowego

 • Duzi przedsiębiorcy, tj. podmioty, u których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza równowartość 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza równowartość 43 mln EUR;
 • spełnienie min. jednego z niżej wymienionych warunków:
  • odnotowanie spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);
  • utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z pandemią COVID-19;
  • nieotrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży na skutek pandemii COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami (w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego);
  • uczestnictwo w Programach Sektorowych.
 • brak toczącego się względem przedsiębiorcy postępowania upadłościowego, postępowania likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego;
 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach programu pomocowego PFR powinien posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wyjątkiem od zasady jest zobowiązanie beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia finansowania);
 • konieczność prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • konieczność braku zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania (nie dotyczy sytuacji, w której zobowiązania zostały rozłożone na raty lub odroczone).
 • przedmiotem działalności przedsiębiorcy otrzymującego wsparcie z programu pomocowego PFR nie może być: 
 • d. produkcja i handel bronią oraz amunicją; 
 • e. dostarczanie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; 
 • f. obszar wątpliwy z powodów etyczno-moralnych, np. przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, hazardu i powiązanych aktywności, produkcji
  i dystrybucji wyrobów tytoniowych i podobnego typu używek, produkcji i dystrybucji środków odurzających.

Warunki oraz formy finansowania

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych przedsiębiorstw może przybrać formę:

 • finansowania płynnościowego:

  • w tym pożyczki, gwarancje, obejmowanie obligacji lub skup wierzytelności na okres dwóch lat z opcją przedłużenia o rok;
  • udzielanego w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności;
  • przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:
   • wynagrodzeń;
   • zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
   • zobowiązań publiczno-prawnych; 
   • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju;
  • zasady spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem spłat ustalanym pomiędzy PFR a beneficjentem programu.
 • finansowania preferencyjnego:

  • w tym pożyczki preferencyjne na okres 3 lat z opcją przedłużenia na rok;
  • warunki niezbędne do otrzymania finansowania preferencyjnego: 
   • odnotowanie gotówkowej straty na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020 r., gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że
    w uzasadnionych przypadkach w związku ze specyfiką prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne) do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można uwzględnić także koszty finansowe oraz odpisy wartości składników aktywów, lub
   • prognozowane zadłużenie przedsiębiorstwa wzrasta na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża jego stabilności finansowej, rozumianej jako zadłużenie netto (zobowiązania finansowe minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty) w relacji do zysku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), nie przekraczające poziomu 3,5x w ustabilizowanym roku po zakończeniu kryzysu według prognozy, oraz
   • przedstawienie planu restrukturyzacji i projekcji finansowej, uwiarygadniających uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z chorobą COVID-19 oraz pozytywne zakończenie procesu uproszczonego badania (tzw. due diligence) prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju, przy czym może to być badanie potwierdzające (tzw. confirmatory due dilligence);
  • finansowanie o charakterze częściowo bezzwrotnym, do wysokości 75% (po spełnieniu określonych warunków);
  • zasady spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem spłat ustalanym pomiędzy PFR a beneficjentem programu;
 • finansowania inwestycyjnego:

  • w tym obejmowanie przez PFR instrumentów kapitałowych, takich jak: udziały, akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje oraz udzielanie pożyczek zamiennych na akcje;
  • warunkiem uzyskania finansowania inwestycyjnego jest między innymi przedstawienie:
   • wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji, uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej; 
   • projekcji finansowych oraz w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia straty finansowej na skutek COVID-19 oraz 
   • pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania (tzw. due diligence lub confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju lub w formie tzw. vendors due dilligence.